ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครงาน

หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ โปรดส่งเรซูเม่มาที่  [email protected]

 

1.     Web Master

งานที่รับผิดชอบ

1.    วางแผน ออกแบบส่วนเนื้อหาเวปไซด์ ปรับปรุงข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้ และพัฒนาเทคนิค / รูปแบบของเวปไซด์ให้ทันสมัย
2.    บริหาร จัดเก็บข้อมูลในเวปไซด์ให้เป็นระเบียบ และผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลสะดวก
3.    ปรับปรุงเนื้อหาของเวปไซด์ให้ทันสมัยตลอดเวลา
4.    อัพเดทสินค้าใหม่ของบริษัทในหน้าเวปไซด์
5.    จัดทำ Microsite  สำหรับทำกิจกรรมโปรโมชั่นในช่วงที่มีแคมเปญ
6.    สร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่ ๆ บนหน้าเวปไซด์ ให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน
7.    พัฒนา content สำหรับเวปไซด์ รวมทั้งสื่อ Social Media  อื่น ๆ เช่น  Facebook
8.    สนับสนุนงานและกิจกรรมทางการตลาด เช่น การออกงานแสดงสินค้า และการส่งเสริมการขายนอกพื้นที่

คุณสมบัติ
1.    อายุ 25 – 35 ปี
2.    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางการตลาด หรือ การบริหารธุรกิจ
3.    มีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้มากกว่า 1 ปี
4.    มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
5.    สามารถใช้งานโปรแกรมกราฟฟิค เช่น  Photoshop, Illustrator, 3 D Max  ได้อย่างเชี่ยวชาญ
6.    สามารถใช้งานโปรแกรม Multimedia  เช่น ตัดต่อ Video, Music และทำ Presentation ได้
 

2.    Account Executives

งานที่รับผิดชอบ


1.     สร้างช่องทางในการขายสินค้าในกลุ่มใหม่ กำหนดเป้าหมาย และผลักดันยอดขายให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัท
2.     บริหารการขายลูกค้าตามรายชื่อ ช่องทางการจำหน่าย และพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
3.     ติดต่อพบปะลูกค้า ประสานงานทั้งด้านงานขาย และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยการออกเยี่ยมลูกค้า4-5 ครั้งต่อสัปดาห์
4.     ดูแลความเรียบร้อยของร้านค้าที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ในส่วนของร้านค้าปลีก และร้านค้าออนไลน์ เช่นการจัดวาง Display และการจัดหน้าร้าน

 
คุณสมบัติ
1.     อายุ 25 – 35 ปี
2.     วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางการตลาด หรือ การบริหารธุรกิจ
3.     มีประสบการณ์ด้านงานขายมากกว่า 1 ปี    
4.     มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
5.     สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office  เช่น Word, Excel, Powerpoint ได้ดี หากใช้โปรแกรม SAP  ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.     มีทักษะความรู้ในการขาย การเจรจาต่อรองกับลูกค้า และมีใจรักการบริการลูกค้า
7.     มีความชอบ ความสนใจใฝ่รู้ ในสินค้าประเภท IT  หรือ  Technology จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3.    IT Support

งานที่รับผิดชอบ

1.    วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์ แฟกซ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
2.    ควบคุมดูแล แก้ไขปัญหา และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการใช้งาน
3.    ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่พนักงาน และผู้ใช้งานทั้งด้านซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ภายในองค์กร
4.    ลงระบบปฏิบัติการ Microsoft Window และโปรแกรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กร
5.    ดูแลรักษา และบริหารการใช้งานระบบความปลอดภัยในการเข้าอาคาร เช่น ระบบการสแกนนิ้วมือ เป็นต้น
6.    บริหารจัดการ ระบบดูแลทรัพย์สิน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไอทีต่าง ๆขององค์กร
7.    ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท เช่น  LAN EMAIL INTERNET INTRANET  เป็นต้น


คุณสมบัติ
1.    อายุ 25 – 35 ปี
2.    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวะคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
3.    มีประสบการณ์ด้านงานในลักษณะนี้มากกว่า 1 ปี    
4.    มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
5.    มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักการบริการ

 

4.    Administrator/Receptionist/Operation

งานที่รับผิดชอบ

1.     ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อบริษัท
2.     รับสายโทรศัพท์จากภายนอกและโอนสายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.     ดูแลจัดเก็บเอกสาร พัสดุ สิ่งพิมพ์ ที่ส่งเข้ามาในบริษัท เพื่อส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.     บริหารจัดการตารางจองห้องประชุม
5.     จดบันทึก จัดทำรายงานการประชุม
6.     ควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
7.     จัดทำรายงานการบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานเป็นประจำทุกเดือน
8.    ดูแลความสะอาด เรียบร้อยของอาคาร สำนักงาน รวมทั้งทรัพย์สินของบริษัท

คุณสมบัติ
1.    อายุ 25 – 35 ปี
2.    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.    มีประสบการณ์ด้านงานในลักษณะนี้มากกว่า 1 ปี    
4.    มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
5.    มีความสุภาพ เรียบร้อย สื่อสารชัดเจน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักการบริการ
 


5.    Product Management /Product Management Support

งานที่รับผิดชอบ

1.     บริหาร จัดการ ผลักดันยอดขายสินค้า และสินค้าในคลังสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร
2.     บริหาร จัดการ แผนการสั่งซื้อสินค้า และเจรจาต่อรองกับผู้ขายสินค้า ตามเป้าหมายขององค์กร
3.     สร้างภาพลักษณ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก ภายใต้แบรนด์ขององค์กร
4.     วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันทางการตลาด คู่แข่ง ราคา จุดแข็ง จุดอ่อนของสินค้าเราและคู่แข่ง
5.     สร้างความแตกต่างในการวางกลยุทธ์การขายสินค้า โดยเน้นการเพิ่มคุณค่าให้ลูกค้าขององค์กร
6.     วางแผนการจัดทำโปรโมชั่นการขายสินค้า เพื่อให้ฝ่ายขายนำไปเสนอลูกค้า
7.     บริหารจัดการเรื่องงบประมาณการซื้อสินค้าเข้า โดยประสานงานกับฝ่ายบัญชีการเงิน

คุณสมบัติ
1.     อายุ 25 – 40 ปี
2.     วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาการตลาด การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์
3.     มีประสบการณ์ด้านงานในลักษณะนี้มากกว่า 5 ปี    
4.     มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
5.     สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office  และ ใช้ Pivot ได้อย่างชำนาญ


6.    เจ้าหน้าที่ Service

งานที่รับผิดชอบ

1.      ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ก่อนรับเข้าระบบซ่อม
2.      ตรวจสอบเครื่องโดยใช้ระบบ โปรแกรมของบริษัท
3.      แจ้งรายละเอียด อาการเสีย สภาพ ของอุปกรณ์ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.      ส่งอุปกรณ์ที่ซ่อมเสร็จให้ลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดผ่านบริษัทขนส่ง
5.      สรุปรายงานอุปกรณ์ส่งซ่อมและอัพเดทข้อมูลเป็นประจำ
6.     จัดหาซอฟท์แวร์ใหม่สำหรับอุปกรณ์

คุณสมบัติ
1.     อายุ 25 – 35 ปี
2.     วุฒิการศึกษาระดับ ปวส หรือระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.     มีประสบการณ์ด้านงานในลักษณะนี้มากกว่า 1 ปี    
4.     มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงานที่ดี และมีใจรักบริการ